Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/tiszavasvarihu/site/inc/tpl/tpl.inc on line 155
Tiszavasvári Város Önkormányzata - Adatkezelési tájékoztató
Tiszavasvari.huGyengénlátó változat Eredeti változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Adatkezelési tájékoztató

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) elhivatottak abban, hogy a személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjanak el. Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembe vételével alakították ki a jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési szabályozásukat.

 

Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és milyen célból kezeli az Ön (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik meg Önt az Adatkezelő által kezelt adatai vonatkozásában.

 

1. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő adatai:

·  Neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

·  Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

·  Levelezési címe: 4440 Tiszavasvári, Pf. 40.

·  Elektronikus (e-mail) címe: tvonkph@tiszavasvari.hu

·  Honlap elérhetősége: http://www.tiszavasvari.hu/

·  Képviselőjének neve és elérhetősége: Szőke Zoltán polgármester, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, +36 42/520-500

·  Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Sarkadi Ügyvédi Iroda (cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fszt./1.; e-mail: drsarkaditibor@drsarkadiiroda.com

 

2. Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama

 

Az Adatkezelő, az adatkezelési tevékenysége során, a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el. Az Adatkezelő adatkezelésének alapelvei az alábbi jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg:

·  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),

·  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

·  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,

·  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

·  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),

·  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),

·  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

·  a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet,

·  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő alapszolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, honlapján nyújtott szolgáltatások igénybevétele során követett adatkezelési eljárásokat; valamint az, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok, a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.

Az Adatkezelő alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

 

3.1 Adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

3.2 A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

 

Érintett hozzájárulásával kezelt adatok

 

Személyes adatok kategóriái

Adatok törlési határideje

Név, lakcím, anyja neve, születési idő, születési hely, TAJ szám, adóazonosító, telefonszám, e-mail cím

Lásd 11. Adatok törlése fejezet

 

 

4. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában

 

4.1 Adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.

 

 

Adatkezelő a Személyes adatokat az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Munkaerő toborzás.

Az e-mail-ben történő álláshirdetésre jelentkezést az Adatkezelő kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.

 

4.2 A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázatban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

 

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok

 

Személyes adatok kategóriái

Adatok törlési határideje

• jelentkező neve, születési neve, születési ideje, helye;

• jelentkező lakóhelye, tartózkodási helye;

• jelentkező telefonszáma/telefonszámai;

• jelentkező e-mail címe;

• előző munkáltatók nevei, címei;

• előző munkaviszonyok kezdete, vége;

• korábbi beosztások, munkakörök leírásai;

• végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;

• erkölcsi bizonyítvány

• tanulmányok kezdete és vége;

• a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének ideje;

• idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje;

• további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje

• egyéb, a jelentkező által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levél)

 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pozíció betöltéséig. Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra, de a jövőben létesítendő munkakörre is fenntartja jelentkezését, hozzájárulása alapján a személyes adatai maximum 9 hónapig őrizhetők. Amennyiben a felvételi eljárás során ki nem választott érintett nem ad kifejezett hozzájárulást személyes adatai további kezeléséhez, azokat 9 hónapon belül az Adatkezelő köteles törölni.

 

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott, valamint a feltöltött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen kötelezően megadandó információkra felhívjuk a figyelmet.

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek az előzőekben megjelölt adatkezelési célok megvalósításában közreműködő foglalkoztatottjai ismerhetik meg. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az Érintett hozzájárulása alapján van lehetőség.

 

5. További adatkezelők

 

Egyes esetekben, az érintettek személyes adatai további adatkezelőkhöz kerülhetnek. A személyes adatok kezelése során, a megjelölt tevékenységekre az alábbi adatkezelők kerül(het)nek bevonásra:

 

Alkalmazás

Adatkezelő

Végzett tevékenység

SZL

Belügyminisztérium

Központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás

EAK

Belügyminisztérium

Elektronikus anyakönyvi rendszer

MOKK

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Fizetési meghagyásos eljárás indítása és végrehajtási eljárás kezelése

PROBONO

Nemzeti Közszolgáltatói Egyetem

köztisztviselők képzési rendszere, képzéssel kapcsolatos adatkezelés

KENYSZI

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Szociális szolgáltatások napi szintű igénybevételének kezelése

ÉTDR

LECHNER NONPROFIT KFT.

Építéshatósági tevékenység

KIRA

Magyar Államkincstár

központosított illetmény-számfejtő rendszer

ELECTRA

OTP Bank

pénzügyi tranzakciók kezelése (kifizetések)

EMET (EPER BURSA)

Magyar Állam

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

TÉR

Belügyminisztérium

Közszolgálati teljesítményértékelés

ASP

Magyar Állam

Pénzügyi, adózási, iratkezelési, hagyatéki, ipar-kereskedelmi ügyek

Ügyfélkapu

Magyar Állam

Azonosítás

PTELL

Országos Szociális Információs Rendszer

Szociális adatkezelés

 

Adatkezelő az adatokat az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással, egyéb tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, továbbá a könyvelési, pénzügyi, műszaki, adózási feladatokat ellátó foglalkoztatottjai, mint címzettek felé továbbítja.

 

6. Cookiek-ra (sütikre) vonatkozó információk

 

A weboldal látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használunk. A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k segítségével statisztikai jellegű információkat gyűjtünk a weboldalunk látogatóiról, mely segítségünkre van az oldalunk használatára vonatkozóan, és kényelmesebbé teszi a weboldal által felkínált funkciók használatát és a böngészést.

 

6.1 Az cookie-khoz kapcsolódó jogi szabályozás

 

Az adatkezelésre vonatkozóan az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az egyértelmű és átfogó tájékoztatást és a weboldal felhasználóinak beleegyezésének kérését az európai uniós jog megköveteli, azon szervezetektől, melyek a felhasználók számítógépein cookiek-at helyeznek el.

 

6.2 Miképpen használja weboldalunk a sütiket

 

A weboldalunk a Google Inc. által nyújtott Google Analyitcs webanalitikai szolgáltatás használatával elemzi a webhely használatát. Ehhez a Google Analytics cookie-kat, tehát az Ön számítógépére települő szövegfájlokat alkalmaz. A sütik tárolják a weboldal használata során keletkező információkat. Ezeket az információ csomagokat – a szokványos internetes naplóadatok (köztük az Ön IP-címét) és a felhasználói viselkedésre vonatkozó, név szerint nem beazonosítható információk – hozzáférhetővé válnak a Google részére, amely azokat saját szerverein tárolja. A Google ezek anonimizációját biztosítja. Google Analytics szolgáltatás ezeket az információkat arra használja fel, hogy segítségével gyűjtse a látogatásához kapcsolódó adatokat, ezeket rendszerezze, elemezze és megfelelő jelentéseket készítsen. Weboldalunk nem használja fel az analitikai szoftvert, hogy személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjtsön és ezt harmadik félnek sem engedélyezi. A Google Inn átadhatja az általa nyújtott szoftveres szolgáltatással gyűjtött információkat harmadik feleknek, ha erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha az információkat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A cookie azt az információt is tárolja, hogy Ön beleegyezett, hogy webhelyünk sütiket használ, így a jövőben ezt nem kell újból megismételnie.

 

6.3 A cookie működésének módosítása

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Különböző közösségi website-ok: Facebook, a Twitter, a Youtube és a Flickr olyan cookie-kat helyezhetnek el az Ön számítógépén, melyek segítik a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését. Ezen cookie-k megléte, száma és állapota függhet attól, hogy Ön használja-e a szóban forgó platformokat a honlapunk meglátogatása előtt vagy alatt. Ezen közösségi oldalak cookie policy-járól az érintett weboldalakon érdeklődhet.

 

 

6.4 Ha nem támogatja a sütik működését

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

·  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

·  Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

·  Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

·  Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

·  Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 

 

7. Alapfogalmak

 

·  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

·  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

·  az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

·  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

·  adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

·  érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

·  harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

·  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

·  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

·  anonimizálás a GDPR alapján: az adatok végleges megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintett személlyel már nem állítható helyre az Adatkezelő által sem.

 

 

8. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő az ügyfelei kiszolgálásához és a jogszabályi vagy hatósági előírásnak való megfelelés érdekében, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

·  Önkormányzati képviselők neve, címe, telefonszáma, vagyonnyilatkozatának adatai;

·  Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak neve, lakcíme, telefonszáma;

·  Civil szervezetek képviselőjének neve, elérhetősége;

·  Hivatali telefonkönyvben a tisztségviselők, szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselők neve, hivatali telefonszáma, e-mail címe;

·  Országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve európai parlamenti képviselők választása során az OEVB/HVB, SZSZB tagok neve, határozatok és jegyzőkönyvek adatai;

·  Álláspályázatok alapján kezelt adatok;

·  díszpolgárok, címadományozásban részesültek neve;

·  az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, elérhetőségek;

·  Adásvételi/bérleti/támogatási szerződés kötése esetén magánszemély születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, telefonszáma;

·  A települési támogatások igénylőinek jogszabályban meghatározott személyes adatai;

·  Az anyakönyvi eljárásokhoz felhasznált, jogszabály által előírt személyes adatok;

·  Építéshatósági ügyek intézése során, jogszabály által előírt személyes adatok;

·  Szociális- és gyámhatósági ügyek intézése során, jogszabály által előírt személyes adatok;

·  Városüzemeltetés, városfejlesztés tárgykörébe tartozó, szerződés vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatok;

·  Adókivetés és adótartozások végrehajtása során kezelt személyes adatok;

·  Közérdekű adatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Az adatkezelés szabályai

 

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 

·  jogi kötelezettség teljesítése;

·  szerződéses kötelezettség teljesítése;

·  az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

·  érintett hozzájárulása;

·  az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme;

·  közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása.

 

Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azt nem befolyásolja.

 

 

10. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

 

Az Adatkezelő az adatkezelés céljának megfelelő informatikai támogatást alakított ki, amely biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férhessenek hozzá, akiknek ezen adatok kezelése szükséges. Ezen túlmenően, amennyiben arra az adatkezelés jogalapja alapján szükség van, az Adatkezelő az általa kezelt adatokat jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat átadhatja az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók részére, ezen személyek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb a fentiekben meghatározott adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.

 

Az Adatkezelő jogosult a birtokában lévő adatok kezelésének teljes időtartama alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.

 

Adattovábbításra a következő esetekben kerülhet sor:

·  hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;

·  a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben;

·  megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződéssel összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve ezek ellenőrzése érdekében.

 

 

 

 

 

Az adattovábbítások címzettjeiről az Adatkezelő az érintett személy kérésére információt szolgáltat. Az adattovábbítás az önkormányzaton belül az alábbi területekre lehetséges:

 

·  Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály

·  Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztály

·  Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociálpolitikai Osztály

·  Polgármesteri Hivatalban közvetlenül a jegyző irányítása alá tartozó ügyintézői és szervezeti egység (humánpolitikai ügyintéző, belső ellenőr és Építési Iroda)

·  Városi Kincstár, Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, Tiszavasvári Bölcsőde, Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

·  Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

·  Tiszavasvári Város Önkormányzatával egyéb foglalkoztatási jogviszonyban állók

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a fentiekben meghatározott személyek az adatkezelést a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása mellett kezeljék.

 

 

11. Adatok törlése

 

Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja az adatkezelést az Adatkezelő mindenkori Iratkezelési Szabályzatának mellékletét képező Irattári Tervnek megfelelően. Az adatkezelési cél megszűnésével az adatokat törli.

 

 

12. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

·  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

·  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

·  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatok tárolása során az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen az adatkezelés teljes időtartama alatt. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi Szabályzatában rögzíti.

 

Az Adatkezelő az adatok kezelése során mindenkor ügyel az adatok megfelelő szintű védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosít, vagy biztosíttat. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintű védelmet biztosít és figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínűség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében az Adatkezelő olyan rendszereket alakít vagy alakíttat ki és működtet vagy működtettet, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékűre csökkenti annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

 

13. Az Érintett jogai

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:

·  az Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;

·  az Érintett személyes adatainak helyesbítése;

·  az Érintett személyes adatainak törlése (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

·  tiltakozás az adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

·  az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);

·  jogorvoslat kezdeményezése.

 

 

14. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelő minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

 

14.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elvének szellemében az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

 

14.2 Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

 

14.3 Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek, relevánsak és a szükséges mértékre korlátozódnak.

 

14.4 Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogát arra, hogy az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

14.5 Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

14.6 Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.

 

15. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Felügyeleti hatóság)

 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 

16. Hatálybalépés, módosítás

 

Jelen tájékoztató 2019. július hó 1. napján lép hatályba azzal, hogy az Adatkezelő jogosult a benne foglaltakat egyoldalúan módosítani.

 

 

Tiszavasvári, 2019. július 1.

[ Vissza ]